You are using an outdated browser. 
		For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

بذرکار روی پشته عریض دارای سیستم تثبیت بستر بذر ( Raised Bed Seed Drill )

در این روش کاشت 4 خط کشت به فاصله 15 سانتیمتر روی پشته‌های عریض به پهنای 50 سانتیمتر انجام می‌شود و کودکاری در دو خط کشت بین خطوط کشت بذر انجام می‌گردد. پشته‌ها با ایجاد جوی‌هایی به عرض 25 و عمق 20 سانتیمتر از یکدیگر جدا می‌شوند. با استفاده از این ماشین کود در عمق پایین‌تر نسبت به بذر و بین دو خط کشت بذر قرار می‌گیرد، از اینرو با حفظ فاصله مناسب از صدمه دیدن بذر جلوگیری می‌شود. عملیات کاشت در این روش در مزارعی که قبلا توسط گاو‌آهن و دیسک خاکورزی شده‌اند انجام می‌گردد. در مرحله کاشت ابتدا کودکاری توسط شیاربازکن کود به میزان مناسب قابل تنظیم در عمق تعیین شده انجام می‌گردد. در مرحله بعد با عبور غلتک شیاربازکن، ضمن تحکیم سطح خاک پشته‌های عریض و جوی‌ها ایجاد می‌گردند و کودهای کاشته شده در خط کشت مستقر می‌شوند. سپس بذر توسط شیاربازکن بذر به مقدار مناسب قابل تنظیم و در عمق تعیین شده که نسبت به کود کمتر می‌باشد روی پشته‌ها کاشته می‌شود. با استفاده از این خطی‌کار و با ایجاد جوی‌های مناسب عملیات آبیاری با عملکرد بهتری انجام شده و با تثبیت بستر بذر و استقرار مناسب بذرها با فاصله تعیین شده خطوط کشت بذر نسبت به هم، رقابت بین بوته‌های محصول کم می‌شود و نهایتا ضمن مصرف بذر کمتر عملکرد مزرعه‌ای افزایش می‌یابد. با استقرار کود در عمق پایین‌تر و حفظ فاصله مناسب با بذر، ضمن افزایش عملکرد کود، مصرف آن کاهش می‌یابد. مزایا: • کاهش مصرف بذر • کاهش مصرف کود • کاهش مصرف آب • افزایش عملکرد مزرعه‌ای • کاهش سله • کاهش هزینه • افزایش عملکرد کود مدیریت بهتر آفات و بیماری‌ها • مدیریت بهتر آبیاری در این روش کاشت 4 خط کشت به فاصله 15 سانتیمتر روی پشته‌های عریض به پهنای 50 سانتیمتر انجام می‌شود و کودکاری در دو خط کشت بین خطوط کشت بذر انجام می‌گردد. پشته‌ها با ایجاد جوی‌هایی به عرض 25 و عمق 20 سانتیمتر از یکدیگر جدا می‌شوند. با استفاده از این ماشین کود در عمق پایین‌تر نسبت به بذر و بین دو خط کشت بذر قرار می‌گیرد، از اینرو با حفظ فاصله مناسب از صدمه دیدن بذر جلوگیری می‌شود. عملیات کاشت در این روش در مزارعی که قبلا توسط گاو‌آهن و دیسک خاکورزی شده‌اند انجام می‌گردد. در مرحله کاشت ابتدا کودکاری توسط شیاربازکن کود به میزان مناسب قابل تنظیم در عمق تعیین شده انجام می‌گردد. در مرحله بعد با عبور غلتک شیاربازکن، ضمن تحکیم سطح خاک پشته‌های عریض و جوی‌ها ایجاد می‌گردند و کودهای کاشته شده در خط کشت مستقر می‌شوند. سپس بذر توسط شیاربازکن بذر به مقدار مناسب قابل تنظیم و در عمق تعیین شده که نسبت به کود کمتر می‌باشد روی پشته‌ها کاشته می‌شود. با استفاده از این خطی‌کار و با ایجاد جوی‌های مناسب عملیات آبیاری با عملکرد بهتری انجام شده و با تثبیت بستر بذر و استقرار مناسب بذرها با فاصله تعیین شده خطوط کشت بذر نسبت به هم، رقابت بین بوته‌های محصول کم می‌شود و نهایتا ضمن مصرف بذر کمتر عملکرد مزرعه‌ای افزایش می‌یابد. با استقرار کود در عمق پایین‌تر و حفظ فاصله مناسب با بذر، ضمن افزایش عملکرد کود، مصرف آن کاهش می‌یابد. مزایا: • کاهش مصرف بذر • کاهش مصرف کود • کاهش مصرف آب • افزایش عملکرد مزرعه‌ای • کاهش سله • کاهش هزینه • افزایش عملکرد کود مدیریت بهتر آفات و بیماری‌ها • مدیریت بهتر آبیاری
لینک دانلود